søndag 19. august 2018

Penger er makt - og du betaler for krangel med Olav Thon


Penger er makt. Derfor gjør Amfi og Rishaug-gruppen som de vil på Orkanger - den ene på Bårdshaug, den andre på Grønøra.

Utbygginga av Nye Amfi kostet over 300 mill. kr. Siden har Olav Thon & co kranglet om småbeløp.
Jo større pengebinge, dess mindre respekt for spillereglene i samfunnet, ser det ut til. Er du så rik som Olav Thon kan du neglisjere politiske vedtak, bryte frister, trenere avgjørelser og pushe advokater på kommunen helt til byråkratiet og demokratiet gir opp. 

De med mest kapital krangler om småpenger i Orkdal. Det er muligens sånt som skaper milliardærer, men regnestykket har ei minusside folk flest neppe kjenner til.

Orkdal kommune bruker dine skattepenger for å få rikinger som Amfi og Rishaug til å gjøre opp for seg. Fellesskapets penger skal helst gå til eldreomsorg, helse og skole, ikke til ørkesløse forhandlinger med investorer som kun er ute etter å tvinge gjennom viljen sin.

Mann med rød topplue
Det var stor stas da mangemilliardær Olav Thon iført rød topplue åpnet nye Amfi i mars 2015. Ingen nevnte at kjøpesentret manglet ferdigattest. Den mangler fortsatt, mer enn tre år etter.

Ingen nevner heller, for ingen vet, hvor mye penger det har kostet Orkdal kommune (altså deg og meg) å få Amfi til å følge den reguleringsplanen som ble vedtatt for utbygginga. Etter mer enn tre år har det fortsatt ikke lyktes.

Hvis du bygger et hus, må du rette deg etter reguleringsbestemmelsene for området. Amfi/Olav Thon ser det annerledes. Krangelen mellom Amfi og kommunen startet allerede lenge før åpninga. Eierne nektet å utbedre gang- og sykkelvegen, slik planen krevde. Kostnaden ville knapt merkes i et byggeregnskap på over 300 millioner kroner, men i stedet for å fikse sykkelvegen betalte Amfi advokater for å få Orkdal kommune til å ta regninga.
Gang- og sykkelvegen før en enkel utbedring som forutsatt i reguleringsplanen. Amfi hevdet at kommunen hadde lovt å ta kostnaden, men noen slik avtalte eksisterte ikke.
Selskapet greide å tvinge fram ny politisk behandling i 2014. Politikerne bøyde ikke av denne gangen, og etter flere år med kverulering ordnet Amfi stubben med sykkelveg – muligens på grunn av dårlig PR.

Skylder på kommunen, selvsagt
Siden har det imidlertid fortsatt. Vegen rett sør for rundkjøringa er bygd i strid med reguleringsplanen. Den skal være smalere av hensyn til myke trafikanter (kortere å krysse kjørebanen). Traseen ned fra Orkdalsveien og til inngangspartiet er brattere enn hva kravet til universell utforming tillater.

Begge deler er bagateller å ordne, og koster lite. Men årene går og Amfi vekselvis trenerer og sier tvert «nei» i trygg forvissning om at en manglende ferdigattest ikke er noe problem. Sentret har formelt sett lov å drive uten et slikt dokument.  

Våren 2017, to år på overtid, kom Orkdal kommune sammen med Amfis innleide rådgivere fram til en minnelig løsning for veg og gangtrasé. Men...ledelsen i Amfi satte foten ned, også til sin egen konsulent. Dermed skjedde ingenting.

På forsommeren i år tok Orkdal kommune fram saken igjen. Dagbøter kan bli aktuelt, sto det i ST. Da presterte prosjektsjef Geir Garte i Amfi Eiendom å skrive følgende i en e-post til avisa: «…vi føler at vi møter lite smidighet fra administrasjonen». 

Det er altså Orkdal kommunes feil at Amfi nekter å følge reguleringsbestemmelsene. Disse bestemmelsene kjente utbygger godt til før bygginga startet. I motsetning til folk flest har Amfi tilgang til ubegrenset ekspertise på alle områder i en plan- og byggeprosess.

Forholdene for myke trafikanter er kaotiske ved Amfi. Kryssinga er for lang, men over tre år etter offisiell åpning har Thon & co unnlatt å rette opp feil.
Tjener penger på uthaling
På Grønøra har Grønøra 1 AS nå leid ut lokaler til regnskapsfirmaet Orkla Økonomi i over to år i strid med reguleringsbestemmelsene. Rishaug-gruppen, tung investor i Trondheim, eier 91 prosent av bygget ute på industriområdet. Rishaug har kronisk trenert saken for å øke egne leieinntekter. 

Det formelle ansvaret ligger hos utleier, men det hviler et moralsk ansvar på lokalt eide Orkla Økonomi som leietaker. Selskapet med drøyt 20 ansatte har valgt å bli i lokalene. De er billigere enn konkurrentenes lokaler i sentrumsområdet, der mye står tomt og mer skal bygges. Orkla Økonomi oppnår en konkurransefordel ved ikke å følge kommunale bestemmelser. Selve treneringen er det Rishaug og selskapets advokater som står for. 

Investorene gamblet i sin tid på at de kunne fylle opp det svære bygget med kontor- og butikkvirksomhet selv om det ligger på industriområdet. De har bare delvis greid å få dispensasjon fra kravet i bestemmelsene, derfor står store arealer ledig. Orkla Økonomi slapp inn i bygningen i 2013 trass i usedvanlig sterke advarsler fra rådmannen: Hvordan skal vi utvikle sentrum hvis kontorbedriftene får flytte til Grønøra? 

Naive politikere?
Med stemmetallet 5-5, takket være dobbeltstemmen til utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp), fikk Grønøra 1 AS likevel lov til å leie ut til Orkla Økonomi – i tre år. Skålholt & co ga altså en rundhåndet frist på 36 måneder til å finne et lokale i Orkanger sentrum eller for eksempel på Fannrem. Tillatelsen gikk ut 1. juli 2016.

Trodde de fem politikerne seriøst at Orkla Økonomi ville flytte frivillig tilbake til sentrum? Allerede før fristen gikk ut startet Rishaug-gruppen uthalingstaktikk på høyt nivå. Investorenes advokater utfordrer Orkdal kommune med den ene juridiske problemstillingen mer kreativ enn den andre, og tida går. Kommunen har måttet bruke dine penger til blant annet å betale for en uavhengig rapport med juridiske vurderinger.

Både denne rapporten og Fylkesmannen er klinkende klare: Orkdal kommune har helt rett. Utleie til Orkla Økonomi er i strid med reguleringsbestemmelsene.

Brøt ny frist
Trolig av taktiske årsaker har Rishaug-gruppen unnlatt å søke om ny dispensasjon fra reguleringsplanen. I vår satte administrasjonen i Orkdal kommune omsider hardt mot hardt. Leieforholdet skal opphøre innen 13. juli, eller det må foreligge en søknad om dispensasjon for videre utleie. 

13. juli drev Orkla Økonomi fortsatt på Grønøra. Det forelå heller ingen søknad om dispensasjon, trass i at Grønøra 1 AS fikk tre måneder på seg til å skrive søknaden. 

Penger er makt. Det lønner seg å bryte spillereglene, særlig i en kommune som ynder å framstille seg som så næringsvennlig at det er et pluss med tungtrafikk og havnestøy inntil husveggene på Nerøra. 

På lang sikt er det lite næringsvennlig å dele ut privilegier til de store på bekostning av de små, å premiere frekkhet og å undergrave vedtatte planer slik at vi utarmer sentrum og ødelegger attraktive bomiljø.

Investorene kjøpte dette bygget og flyttet det fra Tiller til Grønøra. Målet var å fylle opp med allsidig virksomhet, men den to-etasjes bygningen ligger altså på et industriområde. Utleie til Orkla Økonomi har nå pågått i over to år i strid med bestemmelsene.

PS – Coop Orkla Møre, en annen gigant:
Coop framstår ikke som stort bedre enn Amfi i Orkdal trass i klisjeen «litt ditt». Amfi/Coop klarte å få omregulert Laksøra til handel etter intens lobbyvirksomhet. Nå kommer snart forslag til reguleringsplan fra utbyggerne, så får vi se om Orkdal kommune har lært av Amfi-saken og tar forholdsregler mot juridiske krumspring denne gangen.

Coop Orkla Møre truet i sin tid med å bygge stygt på Statens Hus-tomta for Biltema hvis «litt ditt»-selskapet ikke fikk viljen sin på Laksøra. Coop ville heller ha små butikker i det hølet som skjemmer ut innfallsporten til Orkanger, het det i ST. Javel? Og hvor lenge skal Orkanger leve med Coops krater som nabo til Bårdshaug Herregård og Thamspaviljongen?

Da det ennå så svart ut for Amfi & co på Laksøra, fristet Amfi/Coop/Løseth med at de gjerne ville bidra til å utvikle sentrumsgata. Når skjer det, tro?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar