lørdag 8. desember 2018

En truet Frivilligsentral - og jungelens lov på Orkanger


Frivilligsentralen må flytte ut av sentrumsgata. Det mener det politiske flertallet i fullt alvor - nå med Arbeiderpartiet som tafatt vedheng i budsjettarbeidet. Hvis de snur, skyldes det at vi fortsatt har en politisk opposisjon.

Opposisjonen består av Småbylista, SV og tre som fikk nok av anarki i Orkdal Ap. 
Formannskapet vedtok med 8 mot 3 stemmer (Småbylista og Uavhengige) å flytte Frivilligsentralen ut av gata.
Orkdal kommune viderefører en politikk som bringer sentrumsdød. De med makt fortsetter å si én ting og gjøre det motsatte. Målet om en attraktiv bykjerne med gangavstand mellom tilbud tjener som politisk pynt.

Kritikk mot drivere i gata
Ledelsen i Orkdal kommune distanserer seg fra sentrumsgata i stedet for å engasjere seg i den. Ett eksempel er den mangeårige uviljen mot å opprette et trepartssamarbeid mellom kommunen og butikkdrivere/gårdeiere i gata. Slike samarbeid er velprøvd flere steder hvor man faktisk ønsker å vitalisere sentrumskjernen.

I siste kommunestyremøte protesterte Eva Solstad fra Orkdalslista sterkest mot et slikt samarbeid. Solstad ba næringsdrivende i gata komme seg ned fra gjerdet og ta initiativ selv, som om eiere av små foretak på Orkanger er kravstore latsabber. Eva Solstad, medlem i formannskapet, er for øvrig nå tilsatt som vikar ved Frivilligsentralen.

Formålet med et trepartssamarbeid er todelt:
A) Skaffe kunnskap ved å kartlegge utvikling i sentrum. Omsetning, antall bedrifter og ledige næringsarealer er viktige parametere.
B) Basert på slik kunnskap, beskrive tiltak som kan styrke gata. Det bør næringslivet og kommunen gjøre sammen, så blir det opp til politikerne å avgjøre om kommunen skal bruke penger på tiltak.

Et slikt samarbeid innebærer at Orkdal kommune erkjenner tre ting:
1) Sentrumsgata har en samfunnsmessig verdi som vi må ta vare på.
2) Sentrumsgata er sårbar og representerer et utrydningstruet miljø.
3) Orkdal kommune har et medansvar for å sikre og styrke gata.

Men de som styrer Orkdal vil helst ikke ha noe ansvar ut over fjonge formuleringer i kostbare planer.

Vi lager en bykjerne som er en gjennomfartsåre for biltrafikk på dagtid og død på kveldstid.
Dersom Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Orkdalslista, Høyre, Venstre, Frp, Pensjonistpartiet og KrF mente alvor med aktiv sentrumsutvikling, ville de aldri i livet ha stemt for å flytte ut Frivilligsentralen og tømme enda et lokale. Da vil disse partiene tvert imot se etter aktiviteter Orkdal kommune kan tilføre sentrum for å styrke gata.

Orkanger har et sentrum som i lengde tilsvarer hele Midtbyen i Trondheim (195 000 innbyggere). Like fullt vil særlig Sp, men også flere andre, spre handel og kontor lenger ut.
Her er noen eksempler på den virkelige politikken for sentrumsgata:
Kino og bibliotek – tidsfrist brutt
Absolutt ingen tiltak vil virke bedre enn å tilføre bykjernen – og kommunen – et pulserende møtested som moderne kino og bibliotek. Det Lysholm & co alltid har kalt «indrefileten» er en selvsagt plassering, men i møte med realitetene mobiliserer man i stedet motstand. I mai vedtok Orkdal kommunestyre at en utredning om kino/bibliotek skal være ferdig innen 15. oktober for å tas med i behandling av budsjett og handlingsplan. Hva skjedde i praksis? Det kom ingen utredning i oktober, og heller ikke i november eller desember. Vedtaket fra mai er nullet ut, noe som blir møtt med et skuldertrekk. 

Dagens bibliotek er utdatert
Hvis Frivilligsentralen flyttes er biblioteket det eneste Orkdal kommune bidrar med av aktivitet i sentrumsgata. Dagens bibliotek er fullstendig avleggs pga lokalene. Det kunne vært en myldreplass men har minimalt besøk sammenlignet med moderne bibliotek. Forslag om å flytte for eksempel turistinformasjonen til biblioteket er nedstemt. Orkdal kommune betaler ca 100 000 i året til Bårdshaug Herregård for at hotellresepsjonen skal kalles turistinformasjon.

Vil ikke ha ansvar for park
Orkdal kommune og alle fagfolk utenfra har alltid pekt på «indrefileten» på Rømme som det selvsagte navet som kan skape en levende bykjerne og binde satellittene våre sammen. Utbygger på Rømmetunet ble pålagt å sette av mye areal til grønt ut mot Tverradkomsten, for vi må jo ha parkmessige anlegg i sentrum. Etterpå bestemte et flertall i formannskapet at Orkdal kommune ikke skal stelle denne byparken. Det blir ansvaret til dem som kjøper leiligheter. 

Folkehelsesentret – også en trussel mot Orkanger og Fannrem
Folkehelsesentret er et flott prosjekt, bortsett fra på tre punkter:
1) Legene kan forsvinne: Sentret vokser ut av sitt gode skinn med en fjerde etasje hvor Orkdal kommune skal konkurrere med private om utleie av næringslokaler. Kommunen prøver å få legene i Orkanger og Fannrem sentrum til å flytte til Folkehelsesentret. Da ryker trolig også apoteket i Orkanger sentrum, og Fannrem får i så fall aldri apotek – og heller ikke legekontor mer.
2) Newton-rom (undervisningslokale med fokus på teknologi): Ideen var å legge det til et nytt bygg med bibliotek i Orkanger sentrum. Nå er det i stedet satt av areal i Folkehelsesentret.
3) Trafikken: Sentret er en rekordinvestering, men flertallet nekter å bruke en million på fortau langs sørsida av Tverradkomsten, den nye hovedgata som leder til sentret. Orkdal kommune, Isfjord Norway og Norsk Kylling vil gi kraftig trafikkvekst der det allerede er tett trafikk.  Åtte boliger i Geilan Sør har ingen annen vei ut en rett i hovedgata – uten fortau og gangfelt. Eldre kan neppe bo her mer.

Kantstein – enda en gang
Vi fyller sentrum med boliger for eldre, men flertallet avviser selv de enkleste tiltak for folk som er dårlige til beins eller ikke kjører bil. Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne ber nå politikerne sette av penger for å slipe ned kantstein ved gangfelt og kryss i sentrum av Orkanger og Fannrem. Så får vi se om det hjelper. Hittil har alle krefter strittet imot. Småbylista, Orkanger Vel, ungdomsskolen og enkeltpersoner er avvist på rekke og rad. Et attraktivt sentrum er et sted med gangavstand mellom et mangfold av møtesteder. Gangavstand betyr at du skal kunne gå, også med stokk eller rullator.

Blomster og forskjønnelse
Tekniske tjenester har gått på en økonomisk smell, og det første man gjør er å stryke 6000 kroner til blomster i sentrum. Formålet har laveste prioritet.

En gang var det lys og liv i det såkalte Kvarsnes-bygget. Bildet er fra 2012.
Av andre tiltak for utarming av sentrum:
* «Ja» til å sende handel og kontor ut av bykjernen
* «Ja» til å bygge grusomt stygt i ST-kvartalet
* «Nei» til å omregulere til forretning øst for torget for å skape dybde i sentrum.
Senterpartiet ønsker derimot å omregulere næringslokaler nord i gata slik at de kan brukes også som bolig. Alt er en oppskrift på sentrumsdød, for her skal markedet og den sterkestes rett styre. Jungelens lov gjelder på Orkanger. 

Det hjelper lite med en scene på torget hvis du samtidig fjerner det som kan trekke folk. Orkdal kommune sørger ikke for utvikling av bykjernen, det gjør Salvesen & Thams.

Oppvåkning i Høyre?
Orkland Høyre arrangerte nylig åpent møte om sentrumsutvikling. Anne Kathrine Slungård, rådmann i Stjørdal og tidligere ordfører i Trondheim, holdt et strålende innlegg. Her er to av Slungårds budskap og ett utbrudd:

* Kommuner som lykkes med å lage gode sentra er dem som holder fast ved planene sine.
* Kulturhuset Kimen har vitalisert hele Stjørdal, ikke bare sentrum.
* For ei flott gate dere har på Orkanger! 

Gata hadde Slungård aldri kjørt gjennom før. Møtet var på O75, for en gangs skyld ikke i bastionen på Bårdshaug (rådhuset).

Orkdal Høyre brøt for øvrig sitt eget valgprogram med ettertrykk i fjor for å spre handel til Laksøra. Hva gjør man ikke for å tekkes et mektig Sp? Takken tegner til å kunne bli en rødgrønn allianse mellom Sp og Ap i Orkland, med Høyre i opposisjon fra 2020.

Fra Britt i By´n forrige sommer. En kjerne av entusiaster holder liv i ei sentrumsgate som andre kommuner kan misunne oss hvis vi klarer å styrke den. En attraktivt småby må ha noe mer enn bilbaserte kjøpesentre. Ildsjelene fortjener noe bedre enn beskjed fra talerstolen i kommunestyret om å komme seg ned fra gjerdet.
Og så…Torstein Larsen
Torstein Larsen fra Pensjonistpartiet er en av få politikere i Orkdal som tar bryet med å mene noe offentlig. Larsen kritiserte nylig Småbylista og Uavhengige i et leserinnlegg. Budskap: Disse politikerne gjør en feil ved å kritisere andre politikere framfor å bygge allianser – dvs å gjøre seg lekker for politikkens svar på Frimurerlosjen.

Et relevant poeng, men kritikk er helt nødvendig for endring, framgang og åpenhet. Det vet Larsen, som selv har tatt et par prisverdige fighter i denne perioden. Det politiske maktspillet i Orkdal skremmer heldigvis ikke alle folkevalgte ennå. Å ta rollen som kritisk opposisjon er bedre enn å selge sjela si for noen klapp på skuldra og innpass i det hellige, politiske brorskap.

Makta pynter alltid brura
Husk en ting: Langvarig politisk makt avler selvtilfredshet, behov for å forsvare det bestående og trang til å legge sminke på virkeligheten. 

Jeg er overbevist om at uten en aktiv opposisjon, ville eldre hatt det dårligere på Helsetunet i dag (alt er langt fra bra nok fortsatt), og Helsetunet er bare ett av flere eksempler.

Uten en aktiv opposisjon blir støyplagene verre og bomiljøet dårligere på Nerøra, myke trafikanter taper for biltrafikken og risikoen øker for at Orkanger sentrum dør. Uten en aktiv opposisjon ender småbyen som en soveby i stedet for å løfte Orkland. Da vil ærre flytte til kommunen, ungdommen blir værende i storbyene etter utdanning. 

Det rammer bedriftene våre og det rammer eldreomsorgen, som allerede lider under mangel på nok og rett kompetanse. Uten politisk kritikk stopper Orkland.

Kritikk er sterkt uønsket i politikken i Orkdal, men uten en aktiv opposisjon ville tungtrafikk til og fra Norsk Kylling fått lov til å ødelegge skoleveien mellom Råbygda og Orkanger. Forholdene ved Helsetunet hadde garantert vært verre.