torsdag 10. januar 2019

Advarsel fra Sp: Orkanger får det tøffere med Orkland


Onsdag stemte Rasmus Skålholt (Senterpartiet) for å spre kontor til Grønøra industriområde – i strid med vedtatte planer, og vel vitende om at Orkanger sentrum er fullt av tomme lokaler. Begrunnelse: For å markere hvordan det skal bli med Orkland.

Stemmetallet ble 9-1 mot Skålholt i hovedutvalg forvaltning, men enmanns-demonstrasjonen varsler hva vi har i vente. 

Den gamle sparebanken har stått tom lenge. Får Rasmus Skålholt fra det Frp-lignende Sp gjennomslag, fylles det i stedet opp med kontorbedrifter på Grønøra.
Rasmus Skålholt er en av politikerne i Orkdal og snart Orkland med mest makt. Helt siden 2007 har han ledet utvalget som har ansvar for langsiktig stedsplanlegging. Skålholt er plassert der av ordfører Oddbjørn Bang, tilsynelatende for å fremme særinteresser i landbruket - men samtidig ivrig opptatt med å undergrave alle forsøk på kunnskapsbasert arealbruk på Orkanger.

Det fungerer som med reven i hønsegården. 

Og hovedutvalget fungerer langt på vei som et landbruksutvalg under Senterpartiets ledelse. Skjebnen til en åkerlapp, skogteig eller driftsbygning behandles med grenseløs omsorg og grundighet, noe som er alldeles utmerket. Men spørsmål med vidtrekkende samfunnsmessige følger på Orkanger føyses samtidig vekk med synsing og lettvintheter. 

Ikke så nøye i sentrum
Skålholt mener «det passer» med kontorbedrifter på Grønøra samtidig som utbyggere i sentrum er pålagt å bygge dyre lokaler med kjellerparkering. Kunnskap er uinteressant så snart du beveger deg utenfor primærnæringene:
  • Sentrumsdød (tull og ikke-tema) 
  • Universell utforming (dørvakter kan hjelpe folk med rullestol) 
  • Trafikksikkerhet (det er verre andre steder) 
  • Byggeskikk i sentrum (uinteressant, «kjør på!») 
  • Skjerming mellom Orklaparken og Norsk Kylling (det er fint å gå tur og på se på fabrikker)

I årevis har både kommunen og frivillige arrangert folkemøter om sentrumsutvikling, areal, transport og byggeskikk for å hente inn erfaring utenfra og spre kunnskap internt. Hvem unnlater å møte? Lederen i det politiske utvalget med ansvar for disse politikkområdene. Også det framstår som en demonstrasjon, lik markeringa på onsdag.

Hvor er dette? Svar: Remegårdens fasade ut mot Orkdalsveien, midt i den angiveige bykjernen. Har stått tomt siden gården ble bygd. I dette området er det krav om næring i første etasje og dyr parkering under bakken. Da er det smart å tilby, og leie, kontorlokaler på industriområdet i stedet.

Å bite av ei utstrakt hand
Markeringa ble utløst av spørsmålet om selskapet Orkla Økonomi skal få holde til i Grønøra 1-bygget på industriområdet, noe som umiddelbart kan se ut som det «passer». Men da må vi lukke øynene for historikken, som er slik i kortform:

1. I 2013 søkte eierne av Grønøra 1-bygget om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få leie ut til kontorbedriften Orkla Økonomi. Rishaug-gruppen i Trondheim er klart største eier av bygget.
2. Orkla Økonomi hevdet at selskapet hadde vokst ut av leide lokaler på Rømme og ikke fant noe annet passende i sentrum.
3. Rådmannen advarte i uvanlig sterke ordelag: Hvis vi skal lykkes med å få utvikling i sentrum kan vi ikke flytte kontor ut av sentrum. Redd for smitteeffekten.
4. Etter en klagerunde vedtok Hovedutvalg forvaltning likevel å gi dispensasjon i 3 år slik at Orkla Økonomi fikk tid til å finne andre lokaler. Dispensasjonen ble gitt med 5 mot 5 stemmer. Rasmus Skålholts dobbeltstemme avgjorde.
5. Etter at dispensasjonen gikk ut i 2016 har eierne av Grønøra 1-bygget trenert systematisk ved hjelp av dyre advokater og juridiske krumspring som indirekte rammer deg som skattebetaler. 

Oppsummert: Orkla Økonomi fikk ei hjelpende hand. Den handa biter daglig leder Odd Erik Sørløkk og de andre eierne nå tvert av.

Ledig også i andre etasje i Remegården. Lederen for utvalget som steller med arealpolitikk mener det er naturlig med konkurranse fra bygg på Grønøra industriområde.

Orkla Økonomi har et ansvar
Både en uavhengig juridisk konsulent betalt av kommunen (altså deg) og Fylkesmannen (to ganger) slår fast at Orkdal kommune har rett og at de vekslende advokatene hyret inn av Grønøra 1-eierne tar feil.

Jeg er tidligere kritisert for å sverte et uskyldsrent Orkla Økonomi fordi selskapet bare er leietaker, men den er for enkel. Orkla Økonomi er aktiv part i utmattelseskrigen mot fellesskapets interesser, nå oppmuntret av Rasmus Skålholt. Ingen tvinger selskapet til å bli i lokalene på Grønøra. Eierne vet hva som er vedtatt. De kjente premissene fra første stund. Orkla Økonomi kan flytte til ledige lokaler i Orkanger sentrum når som helst, eller til Fannrem, Løkken Verk eller Lensvika. 

I stedet følger de den kjente oppskrifta om å etablere seg rett utenfor ei sentrumsavgrensing, og det er på ingen måte enestående for Orkanger. Like utenfor et område med dyrere restriksjoner oppnår du økonomiske og konkurransemessige fordeler, og du unngår alle ulemper. Smart.

Orkla Økonomi hadde nok aldri tenkt å respektere kravet i det politiske vedtaket; altså å leie på industriområdet i maksimum tre år (nå har det snart gått seks). Selskapet hevder at man har investert så mye i de midlertidige lokalene at det er urimelig å måtte flytte. 

Byen er en god Sp-fiende
Får Rasmus Skålholt gjennomslag, er det overhengende fare for at vi åpner alle sluser og reduserer ytterligere muligheten til å skape en attraktiv bykjerne på Orkanger. Vi ender med et sentrum med mange boliger og mye biltrafikk, men null folkeliv.

Senterpartiet trenger «byen» som fiende, jfr Trygve Slagsvold Vedums populisme i VG nylig med harselas over byfolk som ikke spiser rødt kjøtt av hensyn til helsa og er så dumme at de går eller sykler til jobben. For en generasjon siden raljerte mange med advarslene mot røyking også.

Jeg skal ikke påstå at Skålholt & co faktisk ønsker at vi skal mislykkes på Orkanger, men det er vanskelig å slå tanken helt fra seg etter å ha opplevd den samme nonsjalante holdningen til sentrumsdød, trafikksikkerhet, universell utforming, byggeskikk og skjerming mot industri i år etter år. 

En Sp-million fordelt på 268
Hadde Småbylista eller andre med tanke for Orkanger stemt mot penger og gode tiltak til grendene, kunne uviljen vært lettere å forstå, men sånn er det ikke. Ett eneste unntak i løpet av mange år: Småbylista var enig med rådmannen og foreslo å fjerne 1 million i året i tilskudd til private veier (og heller bruke millionen på Helsetunet og trafikksikkerhet). 

Millionen i tilskudd er en klassisk Sp-sak der man strør penger tynt ut til 268 husstander i Orkdal fordi de har en privat vei, inkludert blant andre Senterpartiets Oddbjørn Almli, som deltok i kommunestyrets behandling og får en drøy tusenlapp i støtte fra kommunen.

Senterpartiet lokalt er i sannhet en splittet personlighet:
På bygda: Sterkt ønske om politisk styring og regulering. Dypt uenig med FrP.
På Orkanger: Ingen styring, la markedskreftene avgjøre samfunnsutviklinga. Helt enig med FrP.


Bilde tatt før fargehandelen (t.v.) ble lagt ned. Visjonen er at Orkanger skal bli kandidat til Statens bymiljøpris - men det ble altså vedtatt før vi blir til Orkland.
FrP-Sp straffer de seriøse
Rasmus Skålholts enmanns-demonstrasjon som markedsliberalist var ifølge ham selv et varsel om at «rød strek» skal bort når vi blir Orkland. Muligheten for det øker selvsagt med mange flere politikere uten noe forhold til kunnskapsbasert sentrumsutvikling. Muligheten for at Skålholt & co lykkes, øker også siden populistene i Sp har greid å gi streken samme rykte som ulven. Fryktretorikken virker. Men streken er i virkeligheten et helt vanlig verktøy for å bygge sentrum innenfra og hindre sentrumsdød.

Rasmus Skålholts demonstrasjon er også noe mer enn en advarsel fra den politiske maktbastionen i Orkdal:
Den er et håndslag til bedrifter som utfordrer spillereglene.
Den er en beinkrok på bedrifter som respekterer dem.

lørdag 8. desember 2018

En truet Frivilligsentral - og jungelens lov på Orkanger


Frivilligsentralen må flytte ut av sentrumsgata. Det mener det politiske flertallet i fullt alvor - nå med Arbeiderpartiet som tafatt vedheng i budsjettarbeidet. Hvis de snur, skyldes det at vi fortsatt har en politisk opposisjon.

Opposisjonen består av Småbylista, SV og tre som fikk nok av anarki i Orkdal Ap. 
Formannskapet vedtok med 8 mot 3 stemmer (Småbylista og Uavhengige) å flytte Frivilligsentralen ut av gata.
Orkdal kommune viderefører en politikk som bringer sentrumsdød. De med makt fortsetter å si én ting og gjøre det motsatte. Målet om en attraktiv bykjerne med gangavstand mellom tilbud tjener som politisk pynt.

Kritikk mot drivere i gata
Ledelsen i Orkdal kommune distanserer seg fra sentrumsgata i stedet for å engasjere seg i den. Ett eksempel er den mangeårige uviljen mot å opprette et trepartssamarbeid mellom kommunen og butikkdrivere/gårdeiere i gata. Slike samarbeid er velprøvd flere steder hvor man faktisk ønsker å vitalisere sentrumskjernen.

I siste kommunestyremøte protesterte Eva Solstad fra Orkdalslista sterkest mot et slikt samarbeid. Solstad ba næringsdrivende i gata komme seg ned fra gjerdet og ta initiativ selv, som om eiere av små foretak på Orkanger er kravstore latsabber. Eva Solstad, medlem i formannskapet, er for øvrig nå tilsatt som vikar ved Frivilligsentralen.

Formålet med et trepartssamarbeid er todelt:
A) Skaffe kunnskap ved å kartlegge utvikling i sentrum. Omsetning, antall bedrifter og ledige næringsarealer er viktige parametere.
B) Basert på slik kunnskap, beskrive tiltak som kan styrke gata. Det bør næringslivet og kommunen gjøre sammen, så blir det opp til politikerne å avgjøre om kommunen skal bruke penger på tiltak.

Et slikt samarbeid innebærer at Orkdal kommune erkjenner tre ting:
1) Sentrumsgata har en samfunnsmessig verdi som vi må ta vare på.
2) Sentrumsgata er sårbar og representerer et utrydningstruet miljø.
3) Orkdal kommune har et medansvar for å sikre og styrke gata.

Men de som styrer Orkdal vil helst ikke ha noe ansvar ut over fjonge formuleringer i kostbare planer.

Vi lager en bykjerne som er en gjennomfartsåre for biltrafikk på dagtid og død på kveldstid.
Dersom Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Orkdalslista, Høyre, Venstre, Frp, Pensjonistpartiet og KrF mente alvor med aktiv sentrumsutvikling, ville de aldri i livet ha stemt for å flytte ut Frivilligsentralen og tømme enda et lokale. Da vil disse partiene tvert imot se etter aktiviteter Orkdal kommune kan tilføre sentrum for å styrke gata.

Orkanger har et sentrum som i lengde tilsvarer hele Midtbyen i Trondheim (195 000 innbyggere). Like fullt vil særlig Sp, men også flere andre, spre handel og kontor lenger ut.
Her er noen eksempler på den virkelige politikken for sentrumsgata:
Kino og bibliotek – tidsfrist brutt
Absolutt ingen tiltak vil virke bedre enn å tilføre bykjernen – og kommunen – et pulserende møtested som moderne kino og bibliotek. Det Lysholm & co alltid har kalt «indrefileten» er en selvsagt plassering, men i møte med realitetene mobiliserer man i stedet motstand. I mai vedtok Orkdal kommunestyre at en utredning om kino/bibliotek skal være ferdig innen 15. oktober for å tas med i behandling av budsjett og handlingsplan. Hva skjedde i praksis? Det kom ingen utredning i oktober, og heller ikke i november eller desember. Vedtaket fra mai er nullet ut, noe som blir møtt med et skuldertrekk. 

Dagens bibliotek er utdatert
Hvis Frivilligsentralen flyttes er biblioteket det eneste Orkdal kommune bidrar med av aktivitet i sentrumsgata. Dagens bibliotek er fullstendig avleggs pga lokalene. Det kunne vært en myldreplass men har minimalt besøk sammenlignet med moderne bibliotek. Forslag om å flytte for eksempel turistinformasjonen til biblioteket er nedstemt. Orkdal kommune betaler ca 100 000 i året til Bårdshaug Herregård for at hotellresepsjonen skal kalles turistinformasjon.

Vil ikke ha ansvar for park
Orkdal kommune og alle fagfolk utenfra har alltid pekt på «indrefileten» på Rømme som det selvsagte navet som kan skape en levende bykjerne og binde satellittene våre sammen. Utbygger på Rømmetunet ble pålagt å sette av mye areal til grønt ut mot Tverradkomsten, for vi må jo ha parkmessige anlegg i sentrum. Etterpå bestemte et flertall i formannskapet at Orkdal kommune ikke skal stelle denne byparken. Det blir ansvaret til dem som kjøper leiligheter. 

Folkehelsesentret – også en trussel mot Orkanger og Fannrem
Folkehelsesentret er et flott prosjekt, bortsett fra på tre punkter:
1) Legene kan forsvinne: Sentret vokser ut av sitt gode skinn med en fjerde etasje hvor Orkdal kommune skal konkurrere med private om utleie av næringslokaler. Kommunen prøver å få legene i Orkanger og Fannrem sentrum til å flytte til Folkehelsesentret. Da ryker trolig også apoteket i Orkanger sentrum, og Fannrem får i så fall aldri apotek – og heller ikke legekontor mer.
2) Newton-rom (undervisningslokale med fokus på teknologi): Ideen var å legge det til et nytt bygg med bibliotek i Orkanger sentrum. Nå er det i stedet satt av areal i Folkehelsesentret.
3) Trafikken: Sentret er en rekordinvestering, men flertallet nekter å bruke en million på fortau langs sørsida av Tverradkomsten, den nye hovedgata som leder til sentret. Orkdal kommune, Isfjord Norway og Norsk Kylling vil gi kraftig trafikkvekst der det allerede er tett trafikk.  Åtte boliger i Geilan Sør har ingen annen vei ut en rett i hovedgata – uten fortau og gangfelt. Eldre kan neppe bo her mer.

Kantstein – enda en gang
Vi fyller sentrum med boliger for eldre, men flertallet avviser selv de enkleste tiltak for folk som er dårlige til beins eller ikke kjører bil. Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne ber nå politikerne sette av penger for å slipe ned kantstein ved gangfelt og kryss i sentrum av Orkanger og Fannrem. Så får vi se om det hjelper. Hittil har alle krefter strittet imot. Småbylista, Orkanger Vel, ungdomsskolen og enkeltpersoner er avvist på rekke og rad. Et attraktivt sentrum er et sted med gangavstand mellom et mangfold av møtesteder. Gangavstand betyr at du skal kunne gå, også med stokk eller rullator.

Blomster og forskjønnelse
Tekniske tjenester har gått på en økonomisk smell, og det første man gjør er å stryke 6000 kroner til blomster i sentrum. Formålet har laveste prioritet.

En gang var det lys og liv i det såkalte Kvarsnes-bygget. Bildet er fra 2012.
Av andre tiltak for utarming av sentrum:
* «Ja» til å sende handel og kontor ut av bykjernen
* «Ja» til å bygge grusomt stygt i ST-kvartalet
* «Nei» til å omregulere til forretning øst for torget for å skape dybde i sentrum.
Senterpartiet ønsker derimot å omregulere næringslokaler nord i gata slik at de kan brukes også som bolig. Alt er en oppskrift på sentrumsdød, for her skal markedet og den sterkestes rett styre. Jungelens lov gjelder på Orkanger. 

Det hjelper lite med en scene på torget hvis du samtidig fjerner det som kan trekke folk. Orkdal kommune sørger ikke for utvikling av bykjernen, det gjør Salvesen & Thams.

Oppvåkning i Høyre?
Orkland Høyre arrangerte nylig åpent møte om sentrumsutvikling. Anne Kathrine Slungård, rådmann i Stjørdal og tidligere ordfører i Trondheim, holdt et strålende innlegg. Her er to av Slungårds budskap og ett utbrudd:

* Kommuner som lykkes med å lage gode sentra er dem som holder fast ved planene sine.
* Kulturhuset Kimen har vitalisert hele Stjørdal, ikke bare sentrum.
* For ei flott gate dere har på Orkanger! 

Gata hadde Slungård aldri kjørt gjennom før. Møtet var på O75, for en gangs skyld ikke i bastionen på Bårdshaug (rådhuset).

Orkdal Høyre brøt for øvrig sitt eget valgprogram med ettertrykk i fjor for å spre handel til Laksøra. Hva gjør man ikke for å tekkes et mektig Sp? Takken tegner til å kunne bli en rødgrønn allianse mellom Sp og Ap i Orkland, med Høyre i opposisjon fra 2020.

Fra Britt i By´n forrige sommer. En kjerne av entusiaster holder liv i ei sentrumsgate som andre kommuner kan misunne oss hvis vi klarer å styrke den. En attraktivt småby må ha noe mer enn bilbaserte kjøpesentre. Ildsjelene fortjener noe bedre enn beskjed fra talerstolen i kommunestyret om å komme seg ned fra gjerdet.
Og så…Torstein Larsen
Torstein Larsen fra Pensjonistpartiet er en av få politikere i Orkdal som tar bryet med å mene noe offentlig. Larsen kritiserte nylig Småbylista og Uavhengige i et leserinnlegg. Budskap: Disse politikerne gjør en feil ved å kritisere andre politikere framfor å bygge allianser – dvs å gjøre seg lekker for politikkens svar på Frimurerlosjen.

Et relevant poeng, men kritikk er helt nødvendig for endring, framgang og åpenhet. Det vet Larsen, som selv har tatt et par prisverdige fighter i denne perioden. Det politiske maktspillet i Orkdal skremmer heldigvis ikke alle folkevalgte ennå. Å ta rollen som kritisk opposisjon er bedre enn å selge sjela si for noen klapp på skuldra og innpass i det hellige, politiske brorskap.

Makta pynter alltid brura
Husk en ting: Langvarig politisk makt avler selvtilfredshet, behov for å forsvare det bestående og trang til å legge sminke på virkeligheten. 

Jeg er overbevist om at uten en aktiv opposisjon, ville eldre hatt det dårligere på Helsetunet i dag (alt er langt fra bra nok fortsatt), og Helsetunet er bare ett av flere eksempler.

Uten en aktiv opposisjon blir støyplagene verre og bomiljøet dårligere på Nerøra, myke trafikanter taper for biltrafikken og risikoen øker for at Orkanger sentrum dør. Uten en aktiv opposisjon ender småbyen som en soveby i stedet for å løfte Orkland. Da vil ærre flytte til kommunen, ungdommen blir værende i storbyene etter utdanning. 

Det rammer bedriftene våre og det rammer eldreomsorgen, som allerede lider under mangel på nok og rett kompetanse. Uten politisk kritikk stopper Orkland.

Kritikk er sterkt uønsket i politikken i Orkdal, men uten en aktiv opposisjon ville tungtrafikk til og fra Norsk Kylling fått lov til å ødelegge skoleveien mellom Råbygda og Orkanger. Forholdene ved Helsetunet hadde garantert vært verre.