søndag 2. februar 2020

Kyllingen slo barna 39-10 i Orkland kommunestyre

  • Folk med bil står over folk med rullator i Orkland.
  • Transport av kylling er viktigere enn skolebarn på sykkel.
Det første ser vi stadig vekk.
Det andre demonstrerte kommunestyret på nytt 29. januar.

Dagens gang- og sykkelvei over industriområdet. Anslagsvis 360 kjøretøy fra Norsk Kylling skal krysse traseen hver dag. I tillegg kommer trafikk fra nye virksomheter som det er satt av plass til.
Kyllingen kan hakke
Anført av Ap og Sp nekter flertallet som vanlig å prioritere myke trafikanter – nok en gang med støtte fra det såkalte miljøpartiet Venstre. Disse partiene tar sjansen på å gjøre en farlig skolevei enda verre, for Norsk Kylling kan lage trøbbel hvis vi krever sikring FØR fabrikken får sette trafikk på ei ekstra avkjørsel tvers over gang- og sykkelveien. Derfor må eierne få viljen sin.

Annerledes er det vanskelig å tolke ordfører Oddbjørn Bangs innstendige advarsel fra talerstolen mot å støtte det Småbylista, Pensjonistpartiet og enkelte andre mener er et selvsagt rekkefølgekrav i reguleringsplanen:

1.  Ny, tryggere og raskere skolevei i bru over Skjenaldelva. Deretter…
2.  Ny avkjørsel med tett trafikk over dagens skolevei - midt i ei uoversiktlig rundkjøring.

Grønørbrua gjør hele skoleveien mindre attraktiv. Orkanger Vel og Råbygda Vel ba om bredere og sikrere fortau i 2012 fordi foreldre ikke ville la ungene sykle her. Orkdal kommune startet med å fraskrive seg ansvar på feil grunnlag. Etter flere års politisk kamp og motstand kom positivt vedtak, men ingenting er gjort så langt.
Partiprogram som kakepynt
Det kommer ny gang- og sykkelvei på strekningen Råbygda-Orkanger, men på grunn av protester fra Washington Mills vet vi ikke når. Unger og andre syklister skal ta støyten ved en forsinkelse, ifølge Ap, Sp, Venstre og et par andre som følger tradisjonen med å nedprioritere de svakeste i trafikken.

Kyllingen går foran syklistene. Planer og politiske programerklæringer er mest pyntefjær i Orkland, akkurat som de var i Orkdal. I den politiske plattformen til storkoalisasjonen Ap/Sp/KrF heter det:

«Gang-og sykkelveier skal prioriteres, særlig knyttet til skoleveier (...) Det skal arbeides for at kommunen sertifiseres som trafikksikker kommune».
Jaja...

Lavrans Skuterud (V) er for grønne
symbolsaker, men er mot når vi kan
gjøre noe konkret for lokalt miljø.
Skolevei via tungindustri
Traséen Råbygda-Orkanger er trolig den viktigste og mest krevende for myke trafikanter i hele regionen. Den er skole- og arbeidsvei og krysser et tungt trafikkert industriområde. I den ene enden ligger Råbygda med stadig flere innbyggere, og i den andre finner vi Orkanger med ungdomsskolen, Idrettsparken, OTI-sentret, Gammelosen, Orklahallen, Klatrehallen og snart Folkehelsesentret.

I kommunestyret utbasunerte en etter en at vedtaket om å bygge ny trasé Råbygda-Orkanger er en gladsak. Faktum er at motstanden mot denne gladsaken har vært sterk og likegyldigheten forstemmende. Skam over den som ville spolere kyllingfesten med å sutre over unger og tungtrafikk. Norsk Kyllings egen konsulent - Multiconsult - prøvde å gjøre skoleveien til ikke-sak fra starten av.

7 humper på en tung vei mot mulig løsning:

1. Konsulentbløff
På vegne av Norsk Kylling lager Multiconsult en såkalt planbeskrivelse - et kunnskapsgrunnlag for politisk behandling. Den som orker å lese alle sidene vil se ett sted at Multiconsult anslår 360 kjøretøy inn og ut av fabrikkområdet daglig, hvorav 60 tunge.

Et annet sted konkluderer Multiconsult med at utbygginga (trafikken over gang- og sykkelveien) er uten betydning for skoleveien, sitat:

«Planen vurderes ikke å påvirke tilgjengeligheten til eller kvaliteten på barnehage, skole, aktivitets- og lekearealer eller skoleveier og muligheten for fysisk aktivitet».

Dette er en bløff, og der kunne saken ha stoppet uten protester fra et kjipt politisk mindretall.

2. Hastverk for kylling
Småbylista tar opp muligheten for å flytte gang- og sykkelveien til motsatt side av Havneveien, for flishoggeriet skal uansett bort snart. Nei, glem det! Den slakteklare kyllingen har det for travelt, ifølge rådmannen.

3. Politisk likegyldighet
Norsk Kylling vil ha omkamp for en ekstra avkjørsel over gang- og sykkelveien i tillegg til det som er vedtatt. Småbylista protesterer igjen, og blir møtt slik i Hovedutvalg forvaltning:
* Rasmus Skålholt (Sp, utvalgsleder): - Det er flere avkjørsler mellom Evjen og Orkanger enn her. Ingen grunn til å gjøre noe.
* Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista, nå Høyre): - Jeg ser ikke problemet.

4. Lang omvei som løsning
Foreldre protesterer. Som svar foreslår ledelsen i kommunen å bygge ny gang- og sykkelvei rundt hele anlegget for å gi Norsk Kylling en ekstra avkjørsel. Dette blir en lang omvei. Syklister velger vekk omveier. Bare Småbylista stemmer mot løsningen fordi den vil være nærmest verdiløs i praksis.

5. Motstand fra Venstre
Småbylista lager høringsuttalelse med krav om ny trasé over Skjenaldelva (mye kortere, litt tryggere) FØR Norsk Kylling får ekstra avkjørsel over dagens skolevei. Venstres listekandidat Christian Bonvik kritiserer forslaget på Facebook fordi traséen angivelig ikke er trygg nok. Han har rett i at heller ikke den nye traséen er ideell, men strategien til Småbylista er å få vedtak om bygging først og så sikre traséen bedre når vedtaket foreligger. Bonvik har for øvrig tegnet omveien for kommunen.

Det må ryddes kraftig i kaotiske avkjørsler ved Con-Form og andre bedrifter på Grønøra Vest før ny gang- og sykkelvei kommer her. Småbylista ville ha vedtak om traseen først, og tar opp krav om tiltak langs traseen 12. februar. Neste politiske slag om tungtransport kontra skolebarn vil stå på denne strekningen.
6. Gladsak med forbehold
Trass i kritikken (punkt 5) bøyer ledelsen i kommunen til slutt av og går for ny trasé over elva. Norsk Kylling har for lenge siden avtalt å bidra med inntil 5 mill. kr. til avbøtende tiltak. Det eneste nye nå er at en del av beløpet brukes til å bygge ny gang- og sykkelvei fra Glimt stadion med bru over til Grønøra Vest. Og dermed er gladsaken et faktum, mot alle odds - bortsett fra at...

7. Dilemma - barn eller kylling først
Washington Mills protesterer og vil ha brua flyttet inn i verneområdet for Råbygdfjæra. Det kan forsinke utbygging til etter at Norsk Kylling starter opp. Derfor kom forslaget om et rekkefølgekrav som sier at brua skal være på plass FØR ekstra avkjørsel tas i bruk. Da vil Norsk Kylling få litt mer tungvint interntransport i en periode, men skoleveien blir raskere og tryggere.

Og så stemmer Orkland kommunestyre over Småbylistas forslag om å sette skolebarn foran kylling.

Barn: 10 stemmer.
Småbylista (3), Pensjonistpartiet (3), SV (2), FrP (1), Rødt (1).

Kylling: 39 stemmer.
Arbeiderpartiet (17), Senterpartiet (16), Høyre (3), Venstre (1), KrF (1), Frp (1).

Venstres Lavrans Skuterud var en av få som argumenterte aktivt i kommunestyret mot å sette barna først - i beste fall basert på en misforståelse av hva utbyggingsavtalen med Norsk Kylling innebærer. Venstre ser ut til å være mer opptatt av å drepe initiativ fra Småbylista enn å finne konkrete løsninger som er bra for miljø og trivsel lokalt. I en tidlig fase stemte partiet også mot å sikre myke trafikanter på Grønørbrua. Merittlista lokalt er lang, vond og slett ikke grønn.

Venstre bidrar til at de sterkeste får viljen sin. «De får det som de vil til slutt», bemerket plan- og forvaltningssjefen i Orkdal da Coop og Olav Thon ville endre spillereglene etter å ha investert på Laksøra, for pengemakta rår.

Det er jobbet lenge for å få bygd trasé for myke trafikanter omtrent der den grønne streken går. Washington Mills vil ha brua lenger vekk fra fabrikken av sikkerhetshensyn. Da ender den opp i verneområdet for Råbygdfjæra. Det kan forsinke kraftig.
Den usynlige Rema-dammen
For snart 20 år siden ville Reitan-gruppen flytte Rema-butikken fra Orkanger sentrum til drømmetomta ved E39 på Bårdshaug. Problem: Tomta var ikke regulert til forretning.

«La oss få bruke tomta, så skal vi bygge park med dam der»
, fristet Reitan & co, og det lyktes. Men det er  vanskelig å øyne noen park og komplett umulig å finne en dam. I stedet ba selskapet om å få bygge ned også den siste, grønne flekken, noe som ble nedstemt med knapp margin fordi konkurrenter i handelsnæringa reagerte.

Nå har samme eiere fått viljen sin på Grønøra med enda ei kryssing av traséen til de myke trafikantene. Ifølge ordfører Oddbjørn Bang kan det bli prakk hvis vi krever at Norsk Kylling må klare seg uten ei ekstra avkjørsel over skoleveien inntil ny bru er på plass.

34 i kommunestyret er alltid enige om alt. Toppstyring og politisk flokkmentalitet truer med å vingestekke et lokaldemokrati som sårt trenger vitalisering. Maktbalansen er som før og kulturen den samme. Gamle Orkdal fødte Nye Orkland. Derfor dette resultatet:

Barn-Kylling 10-39.
Norsk Kylling blir nabo til Orklaparken. Her kommer også bedriften Nutrimar. Trass i politiske program og slagord er det vanskelig å fremme interessene til myke trafikanter og nærmiljø når økonomiske tungvektere vil ha viljen sin. I Ap og Sp var det også sterk motstand mot å kreve en jordvoll som skjerming mellom turstien og fabrikkanlegget.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar